Hofplan Tuinontwerpen

Appeltern Winnaar - Gouden Potlood - Beste Tuinontwerp

“Tuindromen worden droomtuinen”

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOFPLAN TUINONTWERPEN TE NIEUW-VOSSEMEER GEDEPONEERD BIJ DE KVK WEST-BRABANT TE BREDA, NR. 20119075

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die hulp of advies vraagt van het tuinontwerpbureau: Hofplan Tuinontwerpen.
1.2 Hofplan Tuinontwerpen: het tuinontwerpbureau waaraan hulp of advies gevraagd wordt als deskundige op het gebied van tuinontwerpen en/of beplantingsplannen, hierna te noemen: Hofplan Tuinontwerpen.
1.3 Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte en door Hofplan Tuinontwerpen aanvaarde opdracht om met inachtneming van deze algemene voorwaarden werkzaamheden te verrichten als daarin bedoeld.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht door, respectievelijk gesloten met Hofplan Tuinontwerpen.

2. FORMULERING VAN DE OPDRACHT

2.1 Alvorens een opdracht te aanvaarden zal Hofplan Tuinontwerpen in overleg met de opdrachtgever een duidelijke formulering van inhoud en omvang van de opdracht bepalen.
2.2 Hofplan Tuinontwerpen zal de opdrachtgever, indien deze dat wenst, een raming verstrekken van de vergoedingen die hem voor de vervulling van de opdracht toekomen en een indicatie geven over het totaalbedrag van de door Hofplan Tuinontwerpen in het kader van de te verstrekken opdracht te maken overige kosten.
2.3 De vergoeding van Hofplan Tuinontwerpen zal, afhankelijk van de inhoud en de omvang van de opdracht, op voorstel van Hofplan Tuinontwerpen in onderling overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld.
2.4 Eerst nadat de opdracht bepaald is en over de omvang en de hoogte van de vergoeding en overige kosten als bedoeld in 2.2 door de opdrachtgever en Hofplan Tuinontwerpen in grote lijnen overeenstemming is bereikt, zal door Hofplan Tuinontwerpen een opdracht kunnen worden aanvaard.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

3.1 Opdrachten aan Hofplan Tuinontwerpen kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3.2 De opdracht komt tot stand door een opdracht van de zijde van de opdrachtgever overeenkomstig een door Hofplan Tuinontwerpen opgestelde vrijblijvende offerte (concept) van een opdracht dan wel door verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Hofplan Tuinontwerpen aan de opdrachtgever.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Hofplan Tuinontwerpen onderhoudt een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever en gedraagt zich dienovereenkomstig. Zij treedt bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht op als gemachtigde van de opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden hieromtrent is bepaald. Daarbij houdt Hofplan Tuinontwerpen de opdrachtgever adequaat op de hoogte van haar verrichtingen.
4.2 De in de opdracht genoemde leveringstijden zijn altijd indicatief, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Hofplan Tuinontwerpen spant zich in om de genoemde leveringstijden te realiseren en zal de opdrachtgever in kennis stellen zodra deze overschreden zullen gaan worden.
4.3 Indien Hofplan Tuinontwerpen redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de aard van de opdracht de inschakeling van een deskundige op een ander vakgebied gewenst is, zal de opdrachtgever, in overleg met Hofplan Tuinontwerpen, deze deskundige inschakelen dan wel Hofplan Tuinontwerpen daartoe machtigen.
4.4 Bij de beoordeling van de vraag of Hofplan Tuinontwerpen de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, blijft de esthetische waarde van haar plan buiten beschouwing.

5. DE WERKZAAMHEDEN VAN HOFPLAN TUINONTWERPEN

5.1 De werkzaamheden van Hofplan Tuinontwerpen omvatten de in de opdrachtovereenkomst aangeduide onderdelen van een tuinontwerp en/of beplantingsplan:

 • Het maken van een ontwerpvoorstel waarbij binnen de overeengekomen vergoeding n wijzigingsronde mogelijk is
 • Het maken van een definitief compleet ontwerpplan
 • Het maken van een beplantingsplan waarbij binnen de overeengekomen vergoeding n wijzigingsronde mogelijk is
 • Het opmeten van het terrein
 • Het fotograferen van het terrein, de bebouwing en eventueel de omgeving
Het behoort niet tot de taak van Hofplan Tuinontwerpen zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.
5.2 Het ontwerpvoorstel omvat een globale voorstelling van het plan. Hofplan Tuinontwerpen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een globale raming van de uitvoeringskosten.
5.3 Het definitieve ontwerpplan is een uitwerking van het ontwerpvoorstel op schaal waarin de met de opdrachtgever overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het ontwerpvoorstel in ongewijzigde vorm. Het definitieve ontwerpplan omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door Hofplan Tuinontwerpen ontworpen terrein, naar keuze een voorbeeldschets of doorsnede of sfeerimpressie, en een legenda.
5.4 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk bedigde architect. Indien gewenst kan Hofplan Tuinontwerpen hier een architect en/of een hovenier voor benaderen.
5.5 Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende plantenlijst. Op de plantenlijst staat vermeld, het vak en/of nummer overeenkomstig de overzichtstekening, de wetenschappelijke Latijnse naam en vorm en/of hoogte. De planten worden geselecteerd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de standplaatseisen. Op het niet aanslaan van gewassen of het doodgaan door externe factoren kan Hofplan Tuinontwerpen niet aansprakelijk worden gesteld.

6. BETALINGEN

6.1 Bij vergoeding op basis van het uurtarief heeft Hofplan Tuinontwerpen het recht na elke 21e dag van de kalendermaand de vergoedingen met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.
6.2 Voor extra ontstane kosten die direct voortvloeien uit de opdracht, vindt declaratie plaats direct nadat de kosten zijn ontstaan of volgens tussen opdrachtgever en Hofplan Tuinontwerpen overeengekomen termijn.
6.3 Hofplan Tuinontwerpen zal de opdrachtgever een overzichtelijke factuur te verstrekken waarin een specificatie van de gefactureerde werkzaamheden is opgenomen.
6.4 Betaling van al het geen aan Hofplan Tuinontwerpen verschuldigd is, dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rente verschuldigd is ter hoogte van het als dan geldende wettelijke rentepercentage met ingang van de vervaldag.
6.5 De opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van Hofplan Tuinontwerpen enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.
6.6 Indien Hofplan Tuinontwerpen bij wanprestaties van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen en zonodig tot gerechtelijke maatregelen overgaat, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 Indien Hofplan Tuinontwerpen een opdracht in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke gedeelte betaling van het uitgevoerde gedeelte te vorderen. Voor elk gedeelte ontvangt de afnemer een deelfactuur.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN HOFPLAN TUINONTWERPEN

7.1 Hofplan Tuinontwerpen is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Hofplan Tuinontwerpen toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Hofplan Tuinontwerpen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
7.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
7.3 De aansprakelijkheid van Hofplan Tuinontwerpen tegenover de opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot maximaal het te factureren bedrag.
7.4 Indien Hofplan Tuinontwerpen schadeplichtig is, kan de schadevergoeding worden beperkt indien de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsregels tot onbillijke uitkomsten zouden leiden.
7.5 Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:

 • De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze derden aantoonbaar voor rekening en risico van Hofplan Tuinontwerpen werkzaam zijn.
 • Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers
 • Kabels en leidingen (KLIC)
 • Correcties op metingen in het terrein, welke gevolgen hebben voor de uitvoering van het ontwerpplan en/of beplantingsplan
 • Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen
 • Schade ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over omstandigheden van en/of zaken met betrekking tot het terrein waartoe de opdracht aan Hofplan Tuinontwerpen wordt gegeven
7.6 Hofplan Tuinontwerpen is gerechtigd tot het beperken van de schade voortvloeiend uit fouten, zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever.
7.7 Hofplan Tuinontwerpen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van in het ontwerpplan en/of beplantingsplan opgenomen onderdelen waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.

8. AUTEURSRECHTEN

8.1 Het eigendom van de door Hofplan Tuinontwerpen aan opdrachtgever afgegeven stukken en tekeningen blijft bij Hofplan Tuinontwerpen.
8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van Hofplan Tuinontwerpen te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met Hofplan Tuinontwerpen is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend.
8.3 De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van Hofplan Tuinontwerpen afkomstig ontwerpplan verworven, nadat hij deze de vergoeding voor ontwerpvoorstel en het definitieve ontwerpplanheeft voldaan.
8.4 Het ontwerpplan en/of beplantingsplan van Hofplan Tuinontwerpen mag slechts nmalig worden uitgevoerd en alleen door de opdrachtgever.
8.5 Hofplan Tuinontwerpen heeft het alleenrecht haar schetsen, tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen evenals te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
8.6 De opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van derden, behalve voor zover de verwezenlijking van het ontwerpplan en/of beplantingsplan dit noodzakelijk maakt.
8.7 Hofplan Tuinontwerpen heeft het recht de gerealiseerde tuin te fotograferen en de daaruit voortvloeiende fotos voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

9. BIJZONDER VERLOOP VAN EEN OPDRACHT

9.1 Indien de opdrachtgever nzijdig de opdrachtovereenkomst opzegt, dient deze annulering schriftelijk te geschieden. Hierbij gelden de bepalingen van artikel 9.2 en 9.3.
9.2 De tot dan toe door Hofplan Tuinontwerpen verstuurde facturen dienen voldaan volledig te worden binnen de daarvoor gestelde termijn.
9.3 Voor de werkzaamheden die uitgevoerd zijn n de laatste factuurdatum en vr de annuleringsdatum is Hofplan Tuinontwerpen gerechtigd om, van de eerstvolgende in de offerte/overeenkomst afgesproken deelbetaling, 25% in rekening te brengen per volle week die verstreken is.
9.4 Hofplan Tuinontwerpen heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien zij -door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn- tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die als zodanig gelden zijn bijvoorbeeld: automatiseringsproblemen, brand, wateroverlast, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hofplan Tuinontwerpen is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 Op de met Hofplan Tuinontwerpen gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 In geval dat n of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn zal de opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.
10.3 Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Hofplan Tuinontwerpen ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, dan wel door een binnen de branche (BRAVVO) werkzame arbitragecommissie, indien beide partijen daartoe besluiten. Hieronder vallen ook de geschillen die slechts door n der partijen als zodanig worden beschouwd.
10.4 Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Hofplan Tuinontwerpen.
10.5 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te West-Brabant te Breda, Nederland.

Aldus vastgesteld te Nieuw-Vossemeer op 27 mei 2008

Tuingeluk Coach

Nieuws

Gratis tuinadvies!

Maak een afspraak en ontdek wat uw tuin u te bieden heeft...
Lees meer »

Nieuws archief »

@hofplantuin

Volg @HofplanTuin »